Algemene Voorwaarden The Hague Law Firm VanBemmelenVanGent Legal

English translation available upon request. [Download here.]

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing verklaard op alle diensten verricht door The Hague Law Firm VanBemmelenVanGent Legal zijnde de handelsnaam van International Legal Services (Holland) B.V., Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 34216182, de praktijkvennootschap van advocaat Ernst van Bemmelen van Gent, hierna aangeduid met “Kantoor”. Bij inschakeling van voornoemde advocaat of voor hem werkzame personen wordt geacht de besloten vennootschap ingeschakeld te zijn. Bij inschakeling van het Kantoor zullen eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever geacht worden niet van toepassing te zijn.

Opdrachten

Opdrachten aan het Kantoor verstrekt, zullen na aanvaarding als inspanningsverplichting in overeenstemming met de wet- (Advocatenwet ) en regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) naar beste eer en geweten uitgevoerd worden. Het Kantoor zal ook de overige relevante regelgeving in acht nemen, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere op het terugdringen van terrorisme en criminaliteit gerichte wetten. In dat kader zal de natuurlijke persoon (die namens opdrachtgever optreedt) bij aanvang van de dienstverlening zich dienen te identificeren. Opdrachtgever aanvaardt dat, buiten de invloedsfeer van het Kantoor om, Nederlandse of Europese autoriteiten inzage kunnen vorderen in deze identiteitsgegevens en in de overige dossiergegevens. Met inachtneming van de wettelijke onafhankelijk van de voor het Kantoor werkzame personen, zullen de diensten conform de richtlijnen van opdrachtgever uitgevoerd worden, of conform hetgeen gebruikelijk is. Indien de rechtsbelangen van opdrachtgever dit bepaaldelijk eisen is het Kantoor bevoegd maar niet verplicht voor rekening en risico van opdrachtgever de nodige maatregelen te nemen (bijvoorbeeld het instellen van hoger beroep).

Risico’s

Opdrachtgever onderkent dat het eindresultaat van een gegeven advies, een door het Kantoor opgestelde overeenkomst of gegeven rechtsbijstand in een procedure, af kan hangen van feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van het Kantoor liggen, daaronder begrepen de mening van een rechter. Opdrachtgever onderkent dat bij een keuze voor het schikken van een eventueel geschil een mogelijk beter resultaat in een procedure prijsgegeven wordt. Opdrachtgever onderkent eveneens dat het verliezen van een gerechtelijke procedure ertoe leidt dat naast de kosten van het Kantoor de kosten van de wederpartij vergoed dienen te worden. Opdrachtgever onderkent dat een advies dat op verzoek van opdrachtgever gegeven is in het kader van een telefonisch consult, gebaseerd is op de in het tijdsbestek van dat consult beschikbaar gestelde feiten, en mogelijkerwijs anders had moeten luiden, indien alle aspecten van de zaak grondig bestudeerd waren geweest.

Derden

Bij de inschakeling van derden (bijvoorbeeld deurwaarders, of andere advocaten of adviseurs) en private (bijvoorbeeld arbiters) of publieke instanties (bijvoorbeeld rechtbanken) zal het Kantoor zoveel mogelijk in overleg treden met opdrachtgever. De kosten van deze derden of instanties zullen bij opdrachtgever onder de noemer “verschotten” of “kosten” in rekening gebracht worden. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden of instanties. Het Kantoor is bevoegd bij inschakeling van deze derden of instanties hun algemene voorwaarden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Communicatie en dossier

Opdrachtgever aanvaardt dat, buiten de invloedsfeer van het Kantoor om, bij de communicatie met het Kantoor anders dan in de vergaderzaal van het Kantoor zelf, derden ongemerkt al dan niet legaal kennis kunnen nemen van de inhoud daarvan. Het Kantoor is evenwel bevoegd via de door opdrachtgever feitelijk gekozen communicatiemethode, waaronder uitdrukkelijk email, vertrouwelijke informatie met opdrachtgever uit te wisselen. Opdrachtgever dient van alle documenten die aan het Kantoor ter hand worden gesteld de originelen zelf te bewaren. Het Kantoor zal op verzoek van opdrachtgever het dossier gedurende de wettelijke termijn van 5 jaren bewaren.

Financiën

Bij aanvang van de dienstverlening wordt opdrachtgever in beginsel verzocht een voorschot te betalen, welke verrekend zal worden met de laatste factuur betreffende die dienstverlening. Tenzij anders afgesproken wordt de vergoeding voor de door het Kantoor verrichte diensten berekend aan de hand van het basisuurtarief van € 230 vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren (het “honorarium”). Voor de uitvoer van de opdracht nodige kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt een percentage van 5% van het honorarium in rekening gebracht. Indien een abonnement Eerstelijns Rechtshulp is overeengekomen met opdrachtgever, dekt het betreffende honorarium alle telefonische consulten, email verkeer en correctie van door opdrachtgever gestuurde fax-concepten, betreffende een nieuw feitencomplex. Indien van een thema een afzonderlijk dossier aangemaakt wordt en meerdere vervolghandelingen verricht moeten worden (bijvoorbeeld opstellen overeenkomst, voeren van een procedure), zal dit als Tweedelijns Rechtshulp conform het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht worden. Honorarium, kantoorkostenopslag, kosten en verschotten worden in beginsel maandelijks, vermeerderd met BTW bij opdrachtgever in rekening gebracht. Op verzoek worden de gewerkte uren nader gespecificeerd. Indien facturen niet binnen 28 dagen betaald zijn is het Kantoor bevoegd 1,5% rente per maand in rekening te brengen en zo nodig ter incasso uit handen te geven aan daarin gespecialiseerde derden, in welk geval 15% van het verschuldigde bedrag (berekend bij aanvang van de incassomaatregelen) als incassokosten extra verschuldigd is. Indien opdrachtgever het niet eens is met de hoogte, samenstelling of verantwoording van de factuur dient hij dat binnen 14 dagen per email, fax of brief aan het Kantoor kenbaar te maken.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van het Kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijksverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien de schade niet via deze weg vergoed kan worden, is bovengenoemde aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot drie keer het voor de betreffende opdracht gefactureerde bedrag, tenzij sprake is van boos opzet of aan boos opzet grenzende nalatigheid.

Geschillen

Het toepasselijk recht is Nederlands recht. Indien overleg tussen opdrachtgever en het Kantoor over de te betalen factuur of afwikkeling van aansprakelijkheid voor schade niet leidt tot een bevredigend resultaat, zijn beide partijen bevoegd een procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur (www.sgc.nl) of de Rechtbank Den Haag (www.rechtspraak.nl) op te starten. Klachten over de dienstverlening kunnen door opdrachtgever ingediend worden bij Kantoor conform de geldende klachtenregeling of bij de deken van de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden (www.advocatenorde-denhaag.nl).

Privacy

Via deze link kan het privacybeleid bekeken worden: VBVG LEGAL 2018 privacyverklaring algemeen.